Zavod za intelektualnu svojinu  je poseban organ u sistemu državne uprave Crne Gore u čijoj nadležnosti su poslovi koji se odnose na prava industrijske svojine i prijem u depozit i evidenciju autorskih djela i predmeta nad kojima postoje srodna prava, koji je osnovan Uredbom o organizaciji i načinu rada državne uprave 11.05.2007. godine („Sl.list RCG“, br.25/07).

Uredbom o obezbjeđenju primjene prava iz oblasti intelektualne svojine (“Sl.list RCG”, br.61/07) propisano je da će dan  početka rada Zavoda CG biti objavljen u "Službenom listu Republike Crne Gore", najmanje jednom dnevnom štampanom mediju koji se distribuira na teritoriji Crne Gore i na internet stranici Vlade Republike Crne Gore.

Shodno naznačenom propisu Zavod je izdao Obavještenje da je dan početka rada 28.05.2008. godine koji je objavio u „Sl.listu CG, br. 30/2008. godine.

Djelokrug rada Zavoda za intelektualnu svojinu propisan je članom 39 c Uredbe o organizaciji i načinu rada kojom je utvrđeno da  Zavod vrši poslove koji se odnose na: ispitivanje prijava i ispunjenost uslova za priznavanje prava industrijske svojine; rješavanje o sticanju prava na patent, žig, dizajn, topografiju integrisanih kola i oznake geografskog porijekla (industrijska svojina); utvrđivanje prestanka prava industrijske svojine; objavljivanje podataka u vezi sa prijavama za priznavanje industrijske svojine; pružanje informacionih usluga u vezi sa prijavama i pravima industrijske svojine; vođenje registara prijava za priznavanje industrijske svojine, registra prava industrijske svojine i registara zastupnika fizičkih i pravnih lica u postupcima za priznavanje prava industrijske svojine; prijem u depozit i evidenciju autorskih djela i predmeta nad kojima postoje srodna prava; izdavanje dozvola za obavljanje djelatnosti organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava; nadzor nad radom organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava; obavljanje međunarodne saradnje u oblasti intele-ktualne svojine, kao i druge poslove koji su mu odredjeni u nadležnost.