Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore ima izvanrednu saradnju sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO), Evropskom patentnom organizacijom (EPO) i Organizacijom za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (žigova i dizajna) Evropske unije (OHIM). Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore zaključio je šest (6) bilateralnih sporazuma sa zavodima iz regiona i šire.


Saradnja sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO)

WIPO je jedna od 17 specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija (UN) u čijoj su nadležnosti međunarodni poslovi koji se odnose na prava industrijske svojine i autorsko i srodna prava. WIPO je osnovan 24. aprila 1970.god., stupanjem na snagu Konvencije o osnivanju WIPO-a. Sjedište WIPO-a nalazi se u Ženevi.

Crna Gora je država članica WIPO-a od 4. decembra 2006.godine. 

Crna Gora je potpisnica 23 međunarodna sporazuma kojima WIPO administrira. Crna Gora je članica 16 tijela WIPO-a. 

Zavod za intelektualnu svojinu je glavna tačka saradnje između Crne Gore i WIPO-a, tako da Zavod sprovodi direktno,  ili učestvuje, zajedno sa drugim nadležnim institucijama iz sistema zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori, u sprovođenju / organizovanju zajedničkih aktivnosti. Saradnja se odvija preko Sektora za razvijene i zemlje u tranziciji (WIPO TDC).


Glavni oblici saradnje sa WIPO-om:

Saradnja na sprovođenju ugovora / sporazuma o međunarodnoj registraciji pojedinih prava industrijske svojine: Ugovora o saradnji u oblasti patenata (PCT), Madridskog sporazuma o međunarodnom registrovanju žigova, Haškog sporazuma o međunarodnom registrovanju industrijskog dizajna i Lisabonskog sporazuma o međunarodnom registrovanju oznaka geografskog porijekla;

 • Učešće na godišnjim zasijedanjima upravnih tijela WIPO-a: Generalne skupštine i Skupština unija država članica pojedinih konvencija;
 • Učešće u radu redovnih zasijedanja Stalnih komiteta WIPO-a;
 • Učešće na diplomatskim konferencijama;
 • Učešće na među-regionalnim i međunarodnim događajima koje WIPO organizuje;
 • Organizovanje i održavanja nacionalnih i regionalnih seminara, radionica i konferencija;

Saradnja sa WIPO Akademijom (pohađanje kurseva koje WIPO Akademija organizuje za osoblje zavoda, kao i drugih državnih institucija iz sistema zaštite prava intelektualne svojine država članica WIPO-a).


Saradnja sa Evropskom patentnom organizacijom (EPO)

Evropska patentna organizacija je regionalna međunarodna organizacija koja je ustanovljena 7. oktobra 1977. god. na osnovu Evropske patentne konvencije (EPC), potpisane u Minhenu 1973.god. Sastoji se od dva tijela: Evropskog zavoda za patente, koji je izvršni organ, i Administartivnog odbora, koji nadgleda rad Evropskog zavoda za patente.

EPO broji 38 država članica, dok su dvije države u tkzv. ''proširenom statusu'' (Crna Gora i BiH). Crna Gora ima status posmatrača u Administrativnom odboru EPO-a , od 26. oktobra 2012.god., kao i u Komitetu za tehničku i organizacionu podršku (TOSC) i Komitetu za patentno pravo (PL), od  27. juna 2013. godine.

Vlada Crne Gore potpisala je Sporazum o proširenim evropskim patentima (Extension Agreement) sa Evropskom patentnom organizacijom, u Minhenu, 13. februara 2009.god., koji je stupio na snagu 1. marta 2010. godine. 

Ovaj sporazum predstavlja osnov za prvi Plan bilateralne saradnje između Zavoda za intelektuanu svojinu Crne Gore (ZIS CG) i Evropskog zavoda za patente (EPO), za period 2012 / 2013, koji je stupio na sangu 24. septembra 2012.god., a nakon toga i Plan bilateralne saradnje za 2014 / 2015.god.. Izrada Plana bilateralne saradnje za 2016 / 2017. god. je u toku.

Glavne aktivnosti iz Plana bilateralne saradnje:

Obuke osoblja ZIS-a CG, kroz učešće na kursevima obuke koji organizuje Evropska patentna akademija, kao i kroz obuke tipa ''obuka na licu mjesta'', seminare, studijske posjete visoko funkcionalnim zavodima u Evropi;

 • Podrška u unaprijeđenju informacione infrastrukture ZIS-a CG (kroz izradu Registra patenata);
 • Učešće predstavnika ZIS-a CG na sastancima Administrativnog odbora, kao i sastanicima komiteta TOSC i PL;
 • Učešće osoblja Zavoda na EPN događajima;
 • Učešće ZIS-a CG na sajmovima u regionu (u Budvi i Novom Sadu).

Saradnja sa Organizacijom za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (žigova i dizajna) Evropske unije (OHIM)

Saradnja između Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore i OHIM-a odvija se na osnovu Memoranduma o bilateralnoj saradnji između ZIS-a CG i OHIM-a, koji je potpisan 20.02. 2014.god., i Ugovora o realizaciji projekta saradnje TMview, koji je potpisan 23. decembra 2014. godine.

Saradnja sa OHIM-om obuhvata: obuku osoblja Zavoda kroz učešće na seminarima i kursevima obuke u organizaciji OHIM Akademije, učešće na Koordinacionim sastancima OHIM-a, unaprijeđenje informacione opremljenosti Zavoda kroz realizaciju projekata koji se implementiraju na osnovu gore navedenog tehničkog ugovora.

Najvažnije dostignuće iz okvira saradnje sa OHIM-om je aktiviranje TMclass-a, 20. oktobra 2014.god.. TMclass je elektronska baza podataka roba i usluga , klasifikovanih po Ničanskoj klasifikaciji. TMclass sada broji 41 zavod, uključujući OHIM i WIPO, a omogućava korisnicima pretraživanje termina na 31 jeziku, uključujući i crnogorski.

Implementacija projekata TMview and Designview je u toku.


Bilateralna saradnja

Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore zaključio je sljedeće sporazume o bilateralnoj saradnji:

 • Sporazum o saradnji u oblasti intelektualne svojine između ZIS-a CG i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, potpisan 16.10.2008.god.;
 • Sporazum o saradnji između ZIS-a CG i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, potpisan 20.04.2010.god.;
 • Sporazum o saradnji između ZIS-a CG i Zavoda za intelektualnu svojinu Slovenije, potpisan 15.06.2010.god.;
 • Memorandum o razumijevanju o saradnji između ZIS-a CG i Mađarskog zavoda za intelektualnu svojinu, potpisan 18.07.2012.god.;
 • Sporazum o saradnji između ZIS-a CG i Državnog zavoda za intelektualnu svojinu Ukrajine, potpisan 12.03.2013.god.;
 • Memorandum o bilateralnoj saradnji između ZIS-a CG i OHIM-a (Zavoda za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (žigova i dizajna) EU), potpisan 20.02. 2014.god.

Svi gore navedeni sporazumi stupaju na snagu danom potpisivanja. Ovi sporazumi omogućavaju Stranama potpisnicama da razmjenjuju iskustva i prakse u oblasti intelektualne svojine, organizuju zajedničke seminare, radionice i radne sastanke, razmjenjuju eksperstka mišljenja, i dr.