Multilateralna i bilateralna saradnja

Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore ima izvanrednu saradnju sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO), Evropskom patentnom organizacijom (EPO) i Organizacijom za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (žigova i dizajna) Evropske unije (OHIM). Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore zaključio je šest (6) bilateralnih sporazuma sa zavodima iz regiona i šire.

Saradnja sa Svjetskom organizacijom za intelektualnu svojinu (WIPO)

WIPO je jedna od 17 specijalizovanih agencija Ujedinjenih nacija (UN) u čijoj su nadležnosti međunarodni poslovi koji se odnose na prava industrijske svojine i autorsko i srodna prava. WIPO je osnovan 24. aprila 1970.god., stupanjem na snagu Konvencije o osnivanju WIPO-a. Sjedište WIPO-a nalazi se u Ženevi.

Crna Gora je država članica WIPO-a od 4. decembra 2006.godine. 

Crna Gora je potpisnica 23 međunarodna sporazuma kojima WIPO administrira. Crna Gora je članica 16 tijela WIPO-a. 


Zavod za intelektualnu svojinu je glavna tačka saradnje između Crne Gore i WIPO-a, tako da Zavod sprovodi direktno,  ili učestvuje, zajedno sa drugim nadležnim institucijama iz sistema zaštite prava intelektualne svojine u Crnoj Gori, u sprovođenju / organizovanju zajedničkih aktivnosti. Saradnja se odvija preko Sektora za razvijene i zemlje u tranziciji (WIPO TDC).

Glavni oblici saradnje sa WIPO-om:

 • Saradnja na sprovođenju ugovora / sporazuma o međunarodnoj registraciji pojedinih prava industrijske svojine: Ugovora o saradnji u oblasti patenata (PCT), Madridskog sporazuma o međunarodnom registrovanju žigova, Haškog sporazuma o međunarodnom registrovanju industrijskog dizajna i Lisabonskog sporazuma o međunarodnom registrovanju oznaka geografskog porijekla;
 • Učešće na godišnjim zasijedanjima upravnih tijela WIPO-a: Generalne skupštine i Skupština unija država članica pojedinih konvencija;
 • Učešće u radu redovnih zasijedanja Stalnih komiteta WIPO-a;
 • Učešće na diplomatskim konferencijama;
 • Učešće na među-regionalnim i međunarodnim događajima koje WIPO organizuje;
 • Organizovanje i održavanja nacionalnih i regionalnih seminara, radionica i konferencija;
 • Saradnja sa WIPO Akademijom (pohađanje kurseva koje WIPO Akademija organizuje za osoblje zavoda, kao i drugih državnih institucija iz sistema zaštite prava intelektualne svojine država članica WIPO-a).

Saradnja sa Evropskom patentnom organizacijom (EPO)

Evropska patentna organizacija je regionalna međunarodna organizacija koja je ustanovljena 7. oktobra 1977. god. na osnovu Evropske patentne konvencije (EPC), potpisane u Minhenu 1973.god. Sastoji se od dva tijela: Evropskog zavoda za patente, koji je izvršni organ, i Administartivnog odbora, koji nadgleda rad Evropskog zavoda za patente.

EPO broji 38 država članica, dok su dvije države u tkzv. ''proširenom statusu'' (Crna Gora i BiH). Crna Gora ima status posmatrača u Administrativnom odboru EPO-a , od 26. oktobra 2012.god., kao i u Komitetu za tehničku i organizacionu podršku (TOSC) i Komitetu za patentno pravo (PL), od  27. juna 2013. godine.

Vlada Crne Gore potpisala je Sporazum o proširenim evropskim patentima (Extension Agreement) sa Evropskom patentnom organizacijom, u Minhenu, 13. februara 2009.god., koji je stupio na snagu 1. marta 2010. godine. 

Ovaj sporazum predstavlja osnov za prvi Plan bilateralne saradnje između Zavoda za intelektuanu svojinu Crne Gore (ZIS CG) i Evropskog zavoda za patente (EPO), za period 2012 / 2013, koji je stupio na sangu 24. septembra 2012.god., a nakon toga i Plan bilateralne saradnje za 2014 / 2015.god.. Izrada Plana bilateralne saradnje za 2016 / 2017. god. je u toku.

Glavne aktivnosti iz Plana bilateralne saradnje:

 • Obuke osoblja ZIS-a CG, kroz učešće na kursevima obuke koji organizuje Evropska patentna akademija, kao i kroz obuke tipa ''obuka na licu mjesta'', seminare, studijske posjete visoko funkcionalnim zavodima u Evropi;
 • Podrška u unaprijeđenju informacione infrastrukture ZIS-a CG (kroz izradu Registra patenata);
 • Učešće predstavnika ZIS-a CG na sastancima Administrativnog odbora, kao i sastanicima komiteta TOSC i PL;
 • Učešće osoblja Zavoda na EPN događajima;
 • Učešće ZIS-a CG na sajmovima u regionu (u Budvi i Novom Sadu).

Saradnja sa Organizacijom za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (žigova i dizajna) Evropske unije (OHIM)

Saradnja između Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore i OHIM-a odvija se na osnovu Memoranduma o bilateralnoj saradnji između ZIS-a CG i OHIM-a, koji je potpisan 20.02. 2014.god., i Ugovora o realizaciji projekta saradnje TMview, koji je potpisan 23. decembra 2014. godine.

Saradnja sa OHIM-om obuhvata: obuku osoblja Zavoda kroz učešće na seminarima i kursevima obuke u organizaciji OHIM Akademije, učešće na Koordinacionim sastancima OHIM-a, unaprijeđenje informacione opremljenosti Zavoda kroz realizaciju projekata koji se implementiraju na osnovu gore navedenog tehničkog ugovora.

Najvažnije dostignuće iz okvira saradnje sa OHIM-om je aktiviranje TMclass-a, 20. oktobra 2014.god.. TMclass je elektronska baza podataka roba i usluga , klasifikovanih po Ničanskoj klasifikaciji. TMclass sada broji 41 zavod, uključujući OHIM i WIPO, a omogućava korisnicima pretraživanje termina na 31 jeziku, uključujući i crnogorski.

Implementacija projekata TMview and Designview je u toku.

Bilateralna saradnja

Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore zaključio je sljedeće sporazume o bilateralnoj saradnji:

 • Sporazum o saradnji u oblasti intelektualne svojine između ZIS-a CG i Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, potpisan 16.10.2008.god.;
 • Sporazum o saradnji između ZIS-a CG i Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, potpisan 20.04.2010.god.;
 • Sporazum o saradnji između ZIS-a CG i Zavoda za intelektualnu svojinu Slovenije, potpisan 15.06.2010.god.;
 • Memorandum o razumijevanju o saradnji između ZIS-a CG i Mađarskog zavoda za intelektualnu svojinu, potpisan 18.07.2012.god.;
 • Sporazum o saradnji između ZIS-a CG i Državnog zavoda za intelektualnu svojinu Ukrajine, potpisan 12.03.2013.god.;
 • Memorandum o bilateralnoj saradnji između ZIS-a CG i OHIM-a (Zavoda za harmonizaciju unutrašnjeg tržišta (žigova i dizajna) EU), potpisan 20.02. 2014.god..

Svi gore navedeni sporazumi stupaju na snagu danom potpisivanja. Ovi sporazumi omogućavaju Stranama potpisnicama da razmjenjuju iskustva i prakse u oblasti intelektualne svojine, organizuju zajedničke seminare, radionice i radne sastanke, razmjenjuju eksperstka mišljenja, i dr.

Projekti

Pored gore navedenih projekata čija je realizacija u toku, Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore bio je korisnik sljedećih projekata:

REGIONALNI PROGRAM O PRAVIMA INTELEKTUALNE SVOJINE ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU (IPA 2007)

Ukupni iznos projekta:1.999.873 EUR       

Trajanje projekta: 
24 mjeseca (od 16.11.2008. do 15.11.2010.)
Korisnici: 
Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Kosovo (na osnovu Rezolucije Savjeta bezbjednosti UN br. 1244 od 10.06.1999.god.), Crna Gora, Srbija, BJR Makedonija, Turska 
Projekat finansirala:
Evropska komisija (EC)
Projekat implementirao:  
EPO 

Glavni recipijent projekta u Crnoj Gori:                                

Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore

Sredstva iz projekta opredjeljivana su na osnovu zahtjeva korisnika. Crna Gora je iskoristila 22% ukupnog iznosa projekta.

Rezultati projekta: unaprijeđeni kapaciteti Zavoda, poboljšana informaciona infrastruktura Zavoda, urađene preporuke za nacrte zakona i podzakonskih akata u oblasti intelektualne svojine.

JAČANJE POLITIKA INDUSTRIJSKE I INTELEKTUALNE SVOJINE U CRNOJ GORI (IPA 2009 – KOMPONENTA III – PRISTUPANJE UNUTRAŠNJEM TRŽIŠTU) 

Vrijednost projekta:
450.000 EUR                                     

Korisnici:
Ministarstvo ekonomije i Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore)
Projekat finansirala: 
Evropska komisija (EC)

Trajanje projekta:
18 mjeseci (od 1.12.2010. god. do 31.05.2012. god.)
Projekat implementirao:  
EPO 

Rezultati projekta: unaprijeđeni kapaciteti Zavoda, poboljšana informaciona infrastruktura Zavoda, urađene preporuke za nacrte zakona i podzakonskih akata u oblasti intelektualne svojine, urađene preporuke za unaprijeđenje unutrašnjih procedura u Zavodu, re-dizajniran web-sajt Zavoda. 


TWINNING LIGHT PROJEKAT ‘’UNAPRIJEĐENJE ZAŠTITE PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE U CRNOJ GORI’’ (IPA 2012)

Vrijednost projekta:
250.000 EUR                                     

Korisnici:
Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore koji je bio glavni korisnik, Ministarstvo ekonomije, Tržišna inspekcija, Uprava carina, Uprava policije, Privredni sud, Vrhovno državno tužilaštvo, Centar za obuku nosilaca pravosudne funkcije.
Projekat finansirala: 
Evropska komisija (EC)

Projekat implementirao:                                                                                                           
Danski zavod za patente i žigove (DKPTO) i Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore 

Rezultati projekta: poboljšani kapaciteti crnogorskih institucija koje su bile korisnici projekta (211 zaposlenih iz tih institucija pohađalo je treninge skrojene po mjeri i seminare); podignuta svijest stručne i šire javnosti (kampanja u Mall of Montenegro ‘’Falsifikati koštaju više – kupuj originale’’, od 10. decembra 2014.god.); urađena analiza nedostataka zakonodavstva u oblasti.