Odredbom člana 4bis Protokola koji se odnosi na Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova propisana je zamjena nacionalne ili regionalne registracije međunarodnom registracijom. U vezi sa tim, obavještavamo cijenjene stranke da je Zavod za intelektualnu svojinu (u daljem tekstu: Zavod), pripremio obrazac za podnošenje zahtjeva za zamjenu nacionalne registracije međunarodnom registracijom.

Zavod smatra da je, iako obrazac za podnošenje navedenog zahtjeva nije propisan Pravilnikom o postupku za priznanje, promjenama, obnovi važenja i međunarodnoj registraciji žiga („Sl.List CG“, br.50/11), u zajedničkom interesu što efikasnije postupanje po ovom zahtjevu, te stoga upućuje uvažene stranke da prilikom podnošenja ovog zahtjeva  koriste navedeni obrazac.

Obrazac zahtjeva za zamjenu nacionalne registracije međunarodnom registracijom možete preuzeti ovdje.