Dana 29.08.2018. godine održana je treća po redu zajednička akcija državnih organa nadležnih za sprovođenje prava intelektualne svojine, naime Zavoda za intelektualnu svojinu, Uprave za inspekcijske poslove, Uprave policije i Uprave carina, u sklopu kampanje pod nazivom „Dani zajedničke akcije“, a u cilju primjene propisa iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine, ovoga puta na primorju, odnosno području sljedećih gradova: Budve, Kotora i Herceg Novog.

Uprava za inspekcijske poslove - Tržišna inspekcija je navedenog dana u saradnji sa službenicima Uprave policije - Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta izvršila kontrole kod privrednih subjekata na području Opštine Budva i Herceg Novi. Ovom kontrolom obuhvaćeni su subjekti koji se bave prometom tekstila i obuće, kao i drugih roba čijim prometom se mogu povrijediti prava intelektualne svojine. Zajedničkom kontrolom, odnosno detaljnim uvidom u poslovnu dokumentaciju o nabavci robe (uvoznik) i sravnjenja sa zatečenim stanjem u kontrolisanim objektima za određenu kontrolisanu robu, posebno je vršena kontrola žiga na robi u skladu sa odredbama Zakona o žigu, kojom kontrolom nijesu utvrđene nepravilnosti.

Nadalje, carinski službenici Uprave carina – PJ Carinarnice Kotor su istog dana sproveli pojačane mjere carinskog nadzora i kontrole robe namijenjene uvozu i drugim carinskim postupcima u cilju otkrivanja i zadržavanja robe po osnovu sumnje u povredu prava intelektualne svojine na području Kotora i Herceg Novog.

Carinske ispostave, koje su u okviru Carinarnice Kotor, kontrolisale su razne vrste roba - hranu, sredstva za higijenu, školski pribor, električne aparate, i dr. obilježene zaštićenim robnim markama (žigovima). Nakon sprovedene kontrole dokumentacije koja je pratila robu i fizičkog pregleda robe nijesu otkriveni slučajevi povrede prava intelektualne svojine.

Službenici Zavoda za intelektualnu svojinu su na promotivnom štandu koji je bio postavljen na trgu u Herceg Novom distribuirali informativni materijal iz oblasti intelektualne svojine, objasnili zainteresovanim građanima šta su to prava intelektualne svojine i zašto ih je potrebno adekvatno štititi i poštovati, te u krajnjem prenijeli poruku o ulozi Zavoda kao primarnog organa nadležnog za registraciju prava intelektualne svojine.

Takođe, službenici Zavoda su na promotivnom štandu prezentovali primjerke krivotvorene robe koju su carinski organi zadržali u ranijim postupcima, a radi upoznavanja građana o ulozi carine u zaštiti prava intelektualne svojine i podizanja svijesti javnosti o štetnosti krivotvorenih proizvoda, kao i njihovim posljedicama, što je ujedno i izazvalo najveću pažnju građana, koji su toga dana pokazali jako nizak stepen poznavanja ove oblasti.

altalt
altalt