Seminar „Patenti u Evropi – najbolje prakse“, koji je organizovao Evropski zavod za patente (EPO), u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Crne Gore (ZIS CG) i projektom Foremont, održan je u Podgorici, u hotelu Podgorica, 8. decembra 2015.godine.

Uvodno izlaganje imao je gospodin Novak Adžić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, koji je izrazio zadovoljstvo zbog prilike da otvori još jedan seminar na temu patenata, koji se finansira iz Plana bilateralne saradnje između Zavoda i EPO-a za period 2014-2015.god., a koji je samo jedna od velikog broja aktivnosti koje se realizuju na osnovu pomenutog Plana. Direktor Adžić naglasio je da su napori Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, kao i drugih institucija iz sistema zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine u Crnoj Gori, čiji su predstavnici prisutni na ovom seminaru, priznati od strane Evropske komisije, u čijem najnovijem Izvještaju o napretku za 2015.god. smo dobili najveću ocjenu, kao i da je uvjeren da su ’’prilikom donošenja ovakve ocjene, aktivnosti iz pomenutog Plana bilateralne saradnje uzete u obzir i visoko vrijednovane.’’ Gospodin Adžić pozdravio je sve prisutne, poželio učesnicima uspješan rad i otvorio seminar.

Predstavnik EPO-a, gospodin David Jelerčič, koordinator za saradnju sa Crnom Gorom i koordinator Plana bilateralne saradnje, rekao je da mu je čast i zadovoljstvo da pozdravi sve učesnike seminara, koji EPO organizuje zajedno sa ZIS-om CG i projektom Foremont. Gospodin Jelerčič istakao je značaj registra patenata za ZIS CG, čija izrada je u toku i koji će postati operativan sredinom naredne godine. Ovaj registar će korisnicima omogućiti da pristupe elektronskoj bazi podataka nacionalnog registra i da provjere pravni status patenata. Gospodin Jelerčič se osvrnuo i na naredni Plan bilateralne saradnje za period 2016 – 2017., čiji će dio koji se odnosi na IT projekat, kada bude završen, omogućiti da kompletna nacionalna patentna dokumentacija bude na raspolaganju korisnicima putem EPO-og elektronskog servisa Espacenet. Gospodin Jelerčič zahvalio se gospodinu Adžiću i osoblju ZIS-a CG na njihovoj posvećenosti i podršci u pripremama i relaizaciji ovog seminara.

Uslijedile su prezentacije stranih i domaćih eksperata.

Gospodin Marko Bervanakis, trener za inovacije i facilitator u kopmaniji Ericsson Nikola Tesla, Zagreb, u prezentaciji ‘’Upravljanje intelektualnom svojinom’’, objasnio je značaj pronalazaka koji su zaštićeni patentom za razvoj ekonomije i cjelokupnog društva, istakavši da su upravo ‘’inovacije i kreacije intelektualne svojine pokretač ekonomije koja se zasniva na znanju’’, a zatim predstavio impresivni patentni porftofio Ericsson-a: ova kompanija ima više od 37.000 priznatih patenata širom svijeta, dok se više od 1.500 novih pronalazaka patentira svake godine, što sveukupno čini Ericsson kompanijom sa najjačin patentnim portofliom u oblasti bežičnih telekomunikacija.

Gospodin Frederic Cavallo, ispitivač patenata u EPO-u, u prezentaciji ‘’Trendovi patentiranja zapaženi u EPO-u’’, govorio je o EPO-u, koji kao evropska patentna organizacija koja broji 7000 zaposlenih, od kojih 4000 ispitivača patenata svih struka, podstiče i podržava inovacije, konkrentnost i ekonomski rast širom Evrope, kroz privrženost visokom kvalitetu i efikasnim uslugama koje EPO pruža na osnovu Evropske patentne konvencije, dok je u prezentaciji ‘’Šta je patentibilno, a šta nije’’ najprije rekao da se patenti priznaju za bilo koje pronalaske u svim oblastima tehnike, a zatim detaljno objasnio šta, odnosni koji pronalasci su patentibilni i mogu dobiti patentnu zaštitu, a koji nijesu.

Gospođa Danijela Zlatić Šutić, rukovodilac Edukativno informativnog centra u Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije , u prezentaciji ‘’Poslovni uspjeh na osnovu intelektualne svojine – kako pretraživanja patenata mogu pomoći u ranoj fazi razvoja biznisa’’, objasnila je ulogu tehničkih pronalazaka, kako patentne inormacije mogu pomoći različitim tehničkim subjektima, zašto su patentne infromacije korisne, kakva je struktura patentnog dokumenta, i dala pregled komercijalnih baza podataka.

Gospođa Dušanka Perović, pomoćnica direktora Zavoda za intelektualnu svojinu Crne Gore, predstavila je novi crnogorski Zakon o patentima, istakavši da je u potpunosti usaglašen sa međunarodnim, kao i sa evropskim standardima, terminološki usklađen u skladu sa pravnom doktrinom, da je uređen status priznatih prava i prevaziđene kontraverze u tumačenju Uredbe o obezbjeđivanju primjene prava iz oblasti intelektualne svojine. Gospođa Vesna Nikčević, načelnica Odsjeka za patente u ZIS-u CG, i gospođa Nataša Vukašinović, samostalni savjetnik II u Odsjeku za patente u ZIS-u CG, informisale su prisutne na koji način se dobija patentna zaštita u Crnoj Gori.

Seminar je privukao veliku pažnju profesionalne i šire javnosti u Crnoj Gori, o čemu govori prisustvo 70 učesnika, i to predstavnika crnogorskih institucija iz sistema zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine, predstavnika univerzitetske zajednice, advokata i predstavnika nekoliko crnogorskih kompanija. Seminar su pratili crnogorski mediji, Pobjeda i Dan.

Prezentacije sa seminara možete preuzeti ovdje.