Na marginama zasijedanja Skupština WIPO-a, 4. oktobra 2017.godine, v.d. direktora Zavoda za intelektualnu svojinu, Valentina Šćepanović-Radulović, zajedno sa saradnicom Snežanom Džuverović, učestvovala je na sastanku sa Christian Archarembeau-om, pomoćnikom izvršnog direktora EUIPO-a, na njegov poziv. Na sastanku su razmijenjene informacije o najnovijim događajima u oblasti saradnje EUIPO-a sa državama kandidatima za pristupanje EU. Na sastanku je konstatovano da je prisutna nova energija usmjerena ka unaprijeđenju saradnje sa EUIPO-om.

Bila je to takođe prilika da EUIPO predstavi nove inicijative i zakonodavne izmjene i promjenu naziva Organizacije.

Pored toga, predsjedavajući na sastanku, Christian Archarembeau, naglasio je da je EUIPO u potpunosti posvećen nastavku i unaprijeđenju saradnje sa državama čiji su predstavnici učestvovali na ovom sastanku.

Valentina Radulović-Šćepanovic, u ime Delegacije Crne Gore, istakla je da je jačanje saradnje sa EUIPO-om prioritet u toku njenog mandata. Delegacija je informisala EUIPO o odluci ZIS-a CG da učestvuje u projektu TMView i od do sada preduzetim aktivnostima s tim u vezi. Ukazano je da ce se DesignView realizovati istovremeno sa TMView ili nakon njegovog okončanja, zavisno od tehničkih aspekata.

Pored toga, Delegacija je naglasila da je Crna Gora ostvarila značajan progres u oblasti zastite i sprovođenja prava intelektualne svojine, sto je Evropska komisija u svoja posljednja dva Izvještaja o napretku za oblast intelektualne svojine vrednovala pozitivno i ocijenila visokim ocjenama.

Na sastanku je dogovorena dinamika realizovanja zajedničkih aktivnosti u narednom periodu.

altalt

altalt