Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore je, u periodu od 01.01.-31.08.2017. godine, prihodovao u korist državnog budžeta Crne Gore:

- Na osnovu naplaćenih administrativnih taksi za obavljene usluge 315.468,50 €;

- Naknade posebnih troškova postupka koji vodi Zavod i naknada za pružene informacione usluge 21.783,50 €;

- Udjela Crne Gore u podjeli sumplementarnih i komplementarnih kontribucija, a u vezi sa Madridskim sporazumom o medjunarodnoj registraciji oznaka i Protokola koji se odnosi na taj sporazum i zajedničke odredbe Haškog sporazuma 848.991,49 €;

- Primjena sporazuma sa Evropskom patentnom organizacijom o proširenju Evropskog patenta (Sporazum o proširenju) 138.762,84 €;

Ukupno ostvareni prihod Zavoda u korist Budžeta Crne Gore iznosi 1.325.006,33