Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore je, u periodu od 01.01.-31.10.2017. godine, prihodovao u korist državnog budžeta Crne Gore:

- Na osnovu naplaćenih administrativnih taksi za obavljene usluge 383.436,36 €;

- Naknade posebnih troškova postupka koji vodi Zavod i naknada za pružene informacione usluge 24.611,10 €;

- Udjela Crne Gore u podjeli sumplementarnih i komplementarnih kontribucija, a u vezi sa Madridskim sporazumom o medjunarodnoj registraciji oznaka i Protokola koji se odnosi na taj sporazum i zajedničke odredbe Haškog sporazuma 848.991,49 €;

- Primjena sporazuma sa Evropskom patentnom organizacijom o proširenju Evropskog patenta (Sporazum o proširenju) 178.985,71 €;

Ukupno ostvareni prihod Zavoda u korist Budžeta Crne Gore iznosi 1.436.024,66