Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore je, u periodu od 01.01.-30.09.2018. godine, prihodovao u korist državnog budžeta Crne Gore:

- Na osnovu naplaćenih administrativnih taksi za obavljene usluge 430.969,90 €;

- Naknade posebnih troškova postupka koji vodi Zavod i naknada za pružene informacione usluge 26.432,00 €;

- Primjena sporazuma sa Evropskom patentnom organizacijom o proširenju Evropskog patenta (Sporazum o proširenju) 125.158,55 €;

-Prihod od Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu, sa pozivom na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žiga i Protokola koji se odnosi na sporazum 852.684,46 €;

Ukupno ostvareni prihod Zavoda u korist Budžeta Crne Gore iznosi 1.291.341,16