Drugi dan konferencije, 16. novembar 2017. godine, sastojao se od četiri panela: Uloga intelektualne svojine i inovacija u poboljšanju konkurentnosti industrija i usluga, Doprinos inovacija i intelektualne svojine regionalnom razvoju i kreiranju novih radnih mjesta, Mehanizmi za podsticanje inovacija i transfera tehnologije i Promovisanje znanja u intelektualnoj svojini i unaprijeđenje inovativne kulture u društvu. Predstavnici EPO-a, WIPO-a, kao i univerziteta, akademija nauka i drugih relevantnih institucija iz više evropskih država, govorili su o svojim iskustvima i praksama u odgovoru na zadate teme.

U okviru četvrtog panela, Valentina Radulović - Šćepanović, v.d. direktora Zavoda, predstavila je istorijat i aktuelne prilike u sistemu zaštite i sprovođenja prava intelektualne svojine u Crnoj Gori. Snezana Dzuverovic, samostalni savjetnik I, izložila je ulogu Zavoda u promovisanju znanja u intelektualnoj svojini i unaprijeđenje inovativne kulture u našem društvu, sa posebnim osvrtom na saradnju sa univerzitetima i malim i srednjim preduzećima.

Delegacija Zavoda svoj boravak u Kisinjevu nastavlja sjutra, posjetom Državnoj agenciji za intelektualnu svojinu Republike Moldavije (AGEPI).