Zavod za intelektualnu svojinu, u saradnji sa Upravom carina, Tržišnom inspekcijom i Upravom policije, realizovali su dvije aktivnosti iz Plana aktivnosti Radne grupe i to: druga zajednička aktivnost pod nazivom "Dani zajedničke akcije" i sprovođenje javne kampanje o suzbijanju krivotvorenja i piraterije. Navedene aktivnosti su održane u Baru 28.06.2018.godine.

Zavod je tokom spomenutih akcija distribuirao promotivni materijal iz oblasti intelektualne svojine i objasnio zainteresovanim građanima šta su prava intelektualne svojine i zašto ih je potrebno štititi i poštovati. Posebno interesovanje su građani iskazali za posljedice koje mogu nastati kupovinom i korišćenjem krivotvorene robe na šta su im ukazali predstavnici gore navedenih državnih institucija, a takođe su prezentovani uzorci krivotvorene robe koju je Uprava carina zadržala tokom predtodnih godina.

Carinski službenici Uprave carina - Carinske ispostave Bar, su istog dana vršili kontrolu robe namijenjene uvozu a po osnovu sumnje da povređuje prava intelektualne svojine, te su tom prilikom prekinuta dva carinska postupka i privremeno zadržana sledeća roba: 73 komada torbi, 10 komada novčanika i 6 pari patika obilježenih znakom ''PIERRE CARDIN''.

O prekidu gore navedenih postupaka obaviješten je nosilac prava intelektualne svojine kompanija ''M. Pierre Cardin'' iz Pariza, Francuska, koja je obavijestila Upravu carina da se radi o originalnoj robi i da se za istu može nastaviti zahtijevani carinski postupak.

Takođe, Tržišna inspekcija je u saradnji sa Upravom policije - Odsjeka za suzbijanje privrednog kriminaliteta izvršila kontrole kod privrednih subjekata na području Opštine Bar. Ovom kontrolom obuhvaćeni su subjekti koji se bave prometom tekstila i obuće kao i drugih roba čijim prometom se mogu povrijediti prava intelektualne svojine.

Zajedničkom kontrolom, tj. detaljnim uvidom u poslovnu dokumentaciju o nabavci robe (uvoznik) i sravnjenja sa zatečenim stanjem u kontrolisanim objektima za određenu kontrolisanu robu, posebno je vršena kontrola povreda žiga na robi u skladu sa odredbama Zakona o žigu, kojom nijesu utvrđene nepravilnosti. Nadzorom su bila obuhvaćena četiri subjekta: “PADRINO MONT” DOO, “CITUS” DOO, “FASHION COMPANY” DOO, i “STEM KRIZIA” DOO.

Imajući u vidu pozitivan odziv zainteresovanih građana tokom navedenih akcija, sa pravom se može reći da su iste bile uspješne i korisne, te da će u budućnosti dovesti do većih pomaka kada je u pitanju opšte razumijevanje prava intelektualne svojine u Crnoj Gori.