KAKO PROVJERITI DA LI JE ZNAK VEĆ REGISTROVAN NA NACIONALNOM NIVOU?

Prije nego podnesete prijavu za nacionalno priznanje žiga moguće je podnijeti zahtjev za pretragu žiga, koji se nalazi na sajtu Zavoda - pod naslovom Obrasci i uputstva, kako bi provjerili da znak sličan ili identičan Vašem nije već registrovan na teritoriji Crne Gore.

KAKO POKRENUTI POSTUPAK ZA NACIONALNU REGISTRACIJU ŽIGA?

Postupak za registraciju žiga pokreće se podnošenjem prijave nadležnom organu odnosno Zavodu za intelektualnu svojinu. 

Prijava sadrži sljedeće elemente: 
1) zahtjev za registraciju žiga (obrazac Ž-1), koji se podnosi u dva identična primjerka;
2) podatke o podnosiocu prijave;
3) izgled znaka koji se želi zaštititi žigom;
4) spisak roba, odnosno usluga za koje se traži registracija, klasifikovan prema Međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga utvrđenoj Ničanskim sporazumom o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga za registraciju žigova;
5) dokaz o uplati administrativne takse;
6) punomoćje za zastupanje, ako se prijava podnosi putem zastupnika (koje je obavezno kada prijavu žiga podnosi strano pravno i fizičko lice).

KOLIKO IZNOSI TAKSA ZA PODNOŠENJE NACIONALNE PRIJAVE ŽIGA?

Taksa za podnošenje nacionalne prijave žiga iznosi 60€, ukoliko se prijava podnosi za verbalni znak, odnosno 68€ ukoliko se prijava podnosi za figurativni znak ili znak u boji.

Ukoliko spisak roba i usluga obuhvata tri klase plaća se isključivo osnovna taksa, kao što je naprijed objašnjeno. Međutim, ukoliko spisak roba i usluga obuhvata više od tri klase, za svaku dalju klasu plaća se dodatnih 8€ na osnovnu taksu.

Žiro račun Zavoda za uplatu administrativnih taksi je: 832-3161910-97.

KAKO PRAVILNO KLASIFIKOVATI ROBE I USLUGE?

Robe odnosno usluge za koje je znak prijavljen klasifikuju se prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga (Ničanska klasifikacija). Na sajtu Zavodu možete pronaći abecedni spisak roba i usluga kako biste na najlakši mogući način našli odgovarajuću klasu kojoj pripadaju robe odnosno usluge koje želite da zaštitite žigom. 

Prilikom podnošenja prijave, spisak roba i usluga podnosi se u dva primjerka.

Nakon podnošenja prijave, nije moguće naknadnim izmjenama proširiti spisak roba i usluga, već samo ograničiti isti.

Ukoliko spisak roba i usluga nije uredan, ispitivač će pozvati podnosioca da u razumnom roku otkloni utvrđene nedostatke kako bi Zavod dalje postupio po prijavi.

KOLIKO VAŽI REGISTRACIJA ŽIGA?

Žig važi deset godina od dana podnošenja prijave. Takođe, žig se može obnoviti neograničen broj puta na period od deset godina, pod uslovom da prije isteka trajanja desetogodišnjeg perioda nosilac žiga podnese Zavodu zahtjev za obnovu važenja žiga i dostavi dokaz o uplati propisane administrativne takse.

KO MOŽE PODNIJETI PRIGOVOR NA REGISTRACIJU ŽIGA I KADA?

Prigovor za odbijanje registracije žiga može da podnese nosilac ranijeg žiga ili sticalac licence koji ima odobrenje nosioca žiga i nosilac prava na lično ime, portret i autorsko pravo ili druga prava industrijske svojine, u roku od 90 dana od daa objavljivanja prijave u Službenom glasniku Zavoda.

KOJI SU OSNOVNI USLOVI ZA POKRETANJE POSTUPKA MEĐUNARODNE REGISTRACIJE ŽIGA?

Osnova za podnošenje zahtjeva za međunarodno priznanje žiga jeste nacionalna prijava žiga ili nacionalno registrovani žig. Zahtjev za nacionalno prizananje žiga može biti podnešen prije ili istovremeno sa podnošenjem zahtjeva za međunarodno priznanje žiga. Podaci navedeni u zahtjevu za međunarodno priznanje žiga moraju biti identični podacima iz domaće prijave ili registracije žiga koja služi kao osnov za međunarodno reistrovanje (isti podnosilac prijave, isti znak, isti ili uži spisak roba i usluga).

KAKO POKRENUTI POSTUPAK ZA MEĐUNARODNU REGISTRACIJU ŽIGA?

Postupak za međunarodnu registraciju žiga pokreće se podnošenjem prijave nadležnom organu odnosno Zavodu za intelektualnu svojinu. 

Prijava sadrži sljedeće elemente:
1) zahtjev za međunarodno priznanje žiga (obrazac MŽ-1), koji se podnosi u dva identična primjerka;
2) spisak roba, odnosno usluga prema Međunarodnoj klasifikaciji roba i usluga, na engleskom jeziku;
3) punomoćje za zastupanje, ako se zahtjev podnosi preko punomoćnika;
4) dokaz o uplati administrativne takse.

KOLIKO IZNOSI TAKSA ZA PODNOŠENJE MEĐUNARODNE PRIJAVE ŽIGA?

Taksa za podnošenje međunarodne prijave žiga iznosi 20€.

Takse koje se plaćaju u skladu sa Madridskim aranžmanom i Madridskim protokolom  plaćaju se neposredno Međunarodnom birou. Ukoliko Zavod utvrdi da je zahtjev za međunarodno priznanje žiga uredan i da ispunjava sve propisane zakonske uslove, Zavod izračunava međunarodnu taksu pomoću web adrese: http://www.wipo.int/madrid/en/fees/calculator.jsp, te poziva podnosioca međunarodne prijave da uplati izračunatu taksu na sljedeću adresu: World Intellectual Property Organization (WIPO), 34, chemin des Colombettes, 1211 Geneva, Switzerland, uplatom na njen bankarski račun: WIPO bank account IBAN No. CH51 0483 5048 7080 8100 0 Code SWIFT: CRESCHZZ80A Credit Suisse, CH-1211 Geneva 70., kao i da dostavi dokaz o izvršenoj uplati.

Takođe, podnosilac međunarodne prijave je dužan platiti Zavodu taksu u iznosu od 50€ za proslijeđivanje prijave Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu.

Žiro račun Zavoda za uplatu administrativnih taksi je: 832-3161910-97.

U KOJIM ZEMLJAMA SE MOŽE OSTVARITI ZAŠTITA?

Spisak zemalja u kojima se može ostvariti međunarodna zaštita možete pronaći na linku:

KAKVU ZAŠTITU UŽIVA MEĐUNARODNO REGISTROVANI ŽIG?

Žig registrovan na osnovu Madriskog aranžmana i Madridskog protokola uživa istu zaštitu kao da je registrovan na osnovu prijave direktno podnijete zavodu naznačene zemlje. Žig se registruje na period od deset godina i važenje se može produžiti neograničeni broj puta. Pritom, međunarodni žig je vezan za nacionalnu registraciju u periodu od pet godina, te prestaje da važi ukoliko u tom roku prestane da važi nacionalna registracija žiga.