Koja djela nisu predmet zaštite autorskim pravom?

Autorskopravna zaštita ne obuhvata: ideje, principe i otkrića; službene tekstove iz oblasti zakonodavstva, uprave i pravosuđa; službene prevode tekstove iz oblasti zakonodavstva, uprave i pravosuđa; izraze tradicionalne kulture (folklorna djela) i dnevne vijesti ili druge podatke, koji imaju karakter običnih medijskih informacija.

Koja prava uživaju autori i nosioci srdonih prava?

Autori uživaju moralna, imovinska i druga prava, koja su jasno utvrđena u Zakonu o autorskom i srodnim pravima.

Moralnim pravima štite se duhovne i lične veze autora sa djelom. Moralna prava su: pravo prve objave, pravo autorstva, pravo na poštovanje djela i pravo pokajanja. 

Imovinskim autorskim pravima štite se ekonomski interesi autora. U imovinska prava autora spadaju: pravo distribuiranja, pravo davanja u zakup, pravo davanja na poslugu, pravo javnog izvođenja, pravo javnog saopštavanja sa fonograma ili videograma, pravo javnog prikazivanja, pravo emitovanja, pravo reemitovanja, pravo javnog saopštavanj a djela koj e se emituje, pravo stavlj anj a djela na raspolaganje javnosti, pravo na preradu djela i pravo audiovizuelne adaptacije.

Ostala prava autora su: pravo na pristup djelu, pravo slijeđenja i pravo na posebnu naknadu za zvučno ili vizuelno snimanje ili fotokopiranje svog djela. 

Kako obezbijediti dokaz o autorstvu?

Radi obezbjeđenja dokaza nosioci autorskog i srodnog prava mogu da   deponuju kopije svojih predmeta zaštite kod Zavoda za intelektualnu svojinu. Zavod vodi evidenciju o deponovanim kopijama po vrstama autorskih djela i predmetima srodnih prava. Prava na deponovanim predmetima zaštite pripadaju licima koja su u evidenciji označena kao njihovi nosioci, dok se ne dokaže suprotno. Savjesno lice koje je povrijedilo tuđe autorsko ili srodno pravo, uzdajući se u tačnost podataka iz evidencije, ne odgovara za naknadu štete. Nosilac autorskog ili srodnog prava dužan je da prilikom deponovanja i unošenja u evidenciju kopija predmeta zaštite da istinite i potpune podatke o deponovanim predmetima i njegovim pravima.

Instrukcije  o  načinu podnošenja  zahtjeva  za  deponovanje i unošenje u evidenciju autorskih djela i predmeta srodnih prava

  • U cilju obezbjeđenja dokaza o autorstvu, nosioci autorskog i srodnih prava mogu da deponuju kopije svojih predmeta zaštite kod Zavoda, podnošenjem zahtjeva za deponovanje. Ovaj zahtjev mogu podnijeti autor, nosilac srodnog prava, nosilac isključivog autorskog prava i nosilac isključivog srodnog prava. Takođe, zahtjev može da bude podnešen preko punomoćnika. Zahtjev podnosite na obrazcu:
                -  A za predmete autorskih prava;
        -  S za predmete srodnih prava. 

Obrazci se podnose u dva primjerka neposredno u pisarnici Direkcije za intelektualnu svojinu (kancelarija broj 601, VI sprat, Bulevar Mihaila Lalića 1, Podgorica) ili putem pošte. Molimo Vas da obrazce popunite elektronski, a ukoliko ih popunjavate u rukopisu molimo da budu čitko popunjeni. 

Ukazujemo na odredbu člana 181 stav 3 Zakona o autorskom i srodnim pravima, koja propisuje da je nosilac autorskog ili srodnog prava dužan da prilikom deponovanja i unošenja u evidenciju kopija predmeta zaštite da istinite i potpune podatke o deponovanim predmetima i njegovim pravima.

  • Uz zahtjev, odnosno popunjeni obrazac  A (S) dostavljate:
            - Kopiju ili drugu formu Vašeg autorskog djela (predmeta srodnog prava) sa naslovom djela i potpisom nosioca prava,
            - Ovjereno punomoćje ako se zahtjev podnosi preko punomoćnika,
            - Ovjereno punomoćje kolektivnog zastupnika interpretatora koji kolektivno učestvuju u interpretaciji (članovi orkestra, hora,                        plesačkog ansambla, pozorišne grupe i dr.), 
             - Dokaz o uplati administrativne takse u iznosu od 25,00€ na  žiro račun Zavoda za intelektualnu svojinu br. 832-3161910-97.