Šta je industrijski dizajn?

Industrijski dizajn je spoljni izgled proizvoda u cjelini ili dijela proizvoda koji proizilazi iz njegovih obilježja, naročito linija, kontura, boje, oblika, teksture i/ili materijala od koga je proizvod sačinjen i kojima je ukrašen.

Proizvodom se smatra industrijski ili zanatski predmet, uključujući i dijelove namijenjene uklapanju u složen proizvod, pakovanje proizvoda, opremu, grafičke simbole i tipografske oblike slova, osim računskih programa.

Dizajn se primjenjuje na čitav niz industrijskih ili zanatskih proizvoda: od tehničkih instrumenata, modnih proizvoda, medicinskih instrumenata, proizvoda za domaćinstvo, nakita, do električnih aparata, vozila, dezena tekstilnih proizvoda, ambalaže proizvoda. 

Dakle, da bi se radilo o industrijskom dizajnu, potrebno je da je proizvod pogodan za industrijsku, odnosno zanatsku proizvodnju.

Zašto je potrebno zaštiti dizajn?

Štiteći dizajn, njegov nosilac sebi osigurava isključivo pravo da koristi registrovani dizajn i zabrani drugom licu da koristi dizajn bez njegovog odobrenja.

Dizajn povećava komercijalnu vrijednost proizvoda, čineći ga privlačnim i dopadljivim kupcu. Često zna da bude i jedini razlog za kupovinu proizvoda.

Pravo na zaštitu dizajna pripada dizajneru ili njegovom pravnom sljedbeniku. Podnosilac prijave može biti i drugo lice (pravno ili fizičko) koje stekne to pravo od dizajnera ili njegovog pravnog sljedbenika. Zavod za intelektualnu svojinu ne ispituje pravni osnov sticanja prava na podnošenje prijave. Ako je dizajn stvorilo lice vršeći redovne radne obaveze ili postupajući po nalogu i uputstvima poslodavca, poslodavac ima pravo da podnese prijavu, ako ugovorom nije drukčije određeno. 

Koji su uslovi za registraciju dizajna?

Prijava za registraciju dizajna se ispituje u odnosu na određene uslove za registraciju industrijskog dizajna, te će se registracija odbiti ako je:

  •  dizajn protivan javnom interesu
  •  dizajn ne ispunjava uslove po definiciji dizajna
  •  dizajn predstavlja nedopušteno korišćenje bilo kojeg elementa navedenog u članu 6.ter Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine  ili oznake, obilježja ili grbova koji nijesu obuhvaćeni članom 6.ter Pariske konvencije, a koji su od posebnog interesa za Crnu Goru.
         

Kako se industrijski dizajn može zaštiti?

Osnovni uslovi za zaštitu dizajna su novost, individualni karakter industrijskog dizajna, te da njegova obilježja nijesu isključivo određena tehničkom funkcijom.

Dizajn se smatra novim ako nijedan istovjetni dizajn nije postao dostupan javnosti prije datuma podnošenja prijave za registraciju dizajna ili ako je zatraženo pravo prvenstva prije datuma priznatog prvenstva.
Dizajn ima individualni karakter ako se ukupni utisak koji ostavlja na informisanog korisnika razlikuje od ukupnog utiska koji na tog korisnika ostavlja bilo koji dizajn koji je bio učinjen dostupnim javnosti prije datuma podnošenja prijave ili ako je zatraženo pravo prvenstva prije datuma priznatog prvenstva.

Međutim, novost i individualni karakter dizajna ne ispituje Zavod u postupku registracije, već se po tom osnovu može podnijeti tužba nadležnom sudu za poništaj dizajna.

S obzirom da je jedan od glavnih uslova za zaštitu industrijskog dizajna njegova novost, postupak registracije je potrebno pokrenuti prije stavljanja proizvoda u promet, odnosno prije nego što dizajn koji je predmet zaštite na bilo koji način bude učinjen dostupnim javnosti.

Kako se pokreće postupak zaštite dizajna?

Postupak za registraciju dizajna pokreće se podnošenjem prijave Zavodu za intelektualnu svojinu.
Prijava može biti pojedinačna (za jedan dizajn) ili višestruka (za više različitih dizajna). Uslov za podnošenje višestruke prijave je da se svi dizajni u prijavi moraju odnositi na proizvode koji pripadaju istom razredu Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn (tzv. Lokarnske klasifikacije).
Osnovni elementi prijave za registraciiju industrijskog dizajna su: zahtjev za registraciju dizajna (obrazac D-1); podaci o podnosiocu prijave, prikaz dizajna (obrazac D-2), naznaka proizvoda u kojem će dizajn biti sadržan ili na koji će se dizajn primjenjivati.

Poželjno je da prijava sadrži i naznaku razreda toga proizvoda prema Međunarodnoj klasifikaciji za industrijski dizajn (Lokarnska klasifikacija)  koja obuhvata  32 razreda proizvoda. Svrstavanje u razrede Lokarnske klasifikacije ne utiče na opseg zaštite dizajna, već služi za potrebe objave dizajna u službenom glasilu, te za pretraživanje registara. Ako podnosilac prijave sam ne naznači razred prema Lokarnskoj klasifikaciji, to će tokom postupka učiniti službenici Zavoda.

Opis dizajna nije obavezan element prijave.

Uz prijavu se dostavlja i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi.

Postupak zaštite industrijskog dizajna regulisan je Zakonom o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna ( “Službeni list CG”,  br. 80/10, 27/13, 42/16 i 2/17),  Pravilnikom o postupku za priznanje, promjenama i obnovi važenja industrijskog dizajna („Službeni list CG", br.12/2012), Zakonom o upravnom postupku ( “Službeni list CG”, br.56/14, 20/15, 40/16, 37/17).

Podnosilac prijave stiče pravo na dizajn donošenjem rješenja o registraciji dizajna.
 
Datum rješenja o registraciji dizajna smatra se i datumom upisa u Registar.

Koji su troškovi postupka registracije dizajna?

Za podnošenje zahtjeva za registraciju dizajna plaća se taksa u iznosu od 15€, ako prijava sadrži jedan predmet zaštite. Ako prijava sadrži više predmeta zaštite, za svaki sledeći prijavljeni predmet zaštite plaća se taksa u iznosu od po 12 €.

Za zaštitu dizajna za period od 5 godina plaća se administrativna taksa u iznosu od 60€ za jedan predmet zaštite, dok je u slučaju višestruke prijave potrebno uplatiti taksu u iznosu od po 30€ za svaki sledeći dizajna iz serije.

Za rješenje o registraciji plaća se taksa u iznosu od 50€.

Za objavu priznatog dizjna u Službenom glasilu plaća se naknada u iznosu od 10€ za svaki oblik tijela, odnosno sliku.
Administrativna taksa se plaća na žiro-račun br. 832-3161910-97, a naknada na žiro-račun br. 832-979-73. 

Koliko traje zaštita industrijskog dizajna?

Zaštita registrovanog dizajna traje pet godina računajući od datuma podnošenja prijave i može se obnavljati na period od pet godina, najduže do 25 godina. 

Obnova se može tražiti podnošenjem zahtjeva za obnovu dizajna ( obrazac D-4) i dokaza o uplati propisane administrativne takse, u zakonom propisanom roku.

Koliki je obim zaštite industrijskog dizajna?

Zaštita industrijskog dizajna je teritorijalno ograničena na zemlju u kojoj je zaštita priznata, tako da dizajn registrovan u postupku pred Zavodom za intelektualnu svojinu važi na teritoriji Crne Gore, dok je za zaštitu istog dizajna u drugim zemljama potrebno isti registrovati pred nadležnim organom te zemlje.

Takođe, podnosilac prijave industrijskog dizajna ima mogućnost da podnošenjem jedne prijave Svjetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu (WIPO) međunarodno registruje dizajn, u skladu Haškim sporazumom o međunarodnoj registraciji industrijskog dizajna. U tom slučaju, industrijski dizajn će biti registrovan u onim državama članicama ovog sporazuma u kojima to podnosilac zahtijeva, pod uslovom da isti ispunjava uslove za registraciju dizajna propisane nacionalnim zakonodavstvom tih država.

Prijave za međunarodnu registraciju dizajna podnose se neposredno Međunarodnom birou Svjetske organizacije za intelektualnu svojinu. Takođe, takse za međunarodnu registraciju dizajna plaćaju se neposredno Međunarodnom birou.

Za zaštitu dizajna putem Haškog sporazuma nije neophodna predhodna registracija u zemlji podnosioca prijave.