Prijava žiga se podnosi Zavodu za intelektualnu svojinu. Prijava za priznanje žiga mora sadržati  zahtjev za registraciju žiga, podatke o podnosiocu prijave, izgled znaka koji se želi zaštiti, spisak roba odnosno usluga za koje se traži  registracija, dokaz o uplati administrativne takse i punomoćje za zastupanje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika. 

Uslovi za registraciju koje ispituje Zavod su apsolutni razlozi za odbijanje registracije tako da se žigom ne može zaštiti znak  koji nema nikakvo distinktivno obilježje, koji se  sastoji od isključivo opisnih podataka ili  generičnih naziva.Takođe ne može se zaštiti znak koji je takve prirode da dovodi javnost u zabunu, naročito u pogledu prirode, kvaliteta ili geografskog porijekla roba ili usluga, koji je protivan javnom interesu ili prihvaćenim moralnim normama, koji predstavlja nacionalni ili religiski simbol itd.. Ukoliko nije utvrđen apsolutni  razlog za odbijanje registracije prijava žiga se objavljuje  u Službenom glasilu.

Zavod ne ispituje po službenoj dužnosti relativne razloge za odbijanje registracije žiga već je to osnov  za podnošenje prigovora kojeg nosioc ranijeg žiga ili sticalac licence može podnijeti u roku od 90 dana od dana objavljivanja prijave u Službenom glasilu. 


Koliko traje zaštita žigom?

Žig važi deset godina od dana podnošenja prijave. Zaštita se može produžavati neograničen broj puta na period od 10 godina, u zakonskim rokovima i uz plaćanje administrativne takse.

Koliki je obim zaštite žiga?

Nosilac žiga registrovanog u Zavodu za intelektualnu svojinu ima sva zakonom utvrđena prava na teritoriji Crne Gore, koja stiče upisom u Registar Zavoda od dana podnošenja prijave ili drugog utvrđenog prava prvenstva. Registar žigova sadrži informacije o svim registracijama, obnovama prava što olakšava pretraživanje podataka od zainteresovanih strana.