Topografija jeste na bilo koji način prikazan trodimenzionalni raspored elemenata, od kojih je najmanje jedan aktivan, i međuveza u integrisanom kolu, ili takav trodimenzionalni raspored pripremljen za proizvodnju određenog integrisanog kola. Integrisano kolo, jeste gotov proizvod ili međuproizvod u kome se ostvaruje određena elektronska funkcija i u kome su elementi, od kojih je najmanje jedan aktivan, i međuveze integralno formirani u komadu materijala ili na komadu materijala, odnosno i u komadu i na komadu materijala. Može se štititi samo topografija koja je rezultat intelektualnog napora stvaraoca i koja u vreme svog nastanka nije bila opštepoznata među stvaraocima topografija i proizvođačima integrisanih kola.

Koji su uslovi / postupak za pravnu zaštitu topografije integrisanih kola?

Pravna zaštita topografije ostvaruje se u upravnom postupku koji vodi nadležni organ. Postupak za zaštitu topografije pokreće se podnošenjem prijave za zaštitu topografije nadležnom organu uprave (Zavod za intelektualnu svojinu). Za svaku topografiju podnosi se posebna prijava. Prijava sadrži zahjtev za priznanje prava na topografiju i priloge.

Zahtjev za priznanje prava na topografiju sadrži:

  • naziv topografije;
  • podatke o podnosiocu prijave i stvaraocu topografije, ako podnosilac prijave nije stvaralac;
  • datum podnošenja prijave;
  • datum nastanka topografije, ako topografija nije bila komercijalno upotrebljena, ili datum i mjesto kada je topografija prvi put komercijalno upotrebljena bilo gdje u svijetu.