Sertifikat o dodatnoj zaštiti se izdaje  u slučaju kada je  osnovni patent priznat za proizvod koji je sastavni dio lijeka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja, za čije stavljanje u promet se izdaje dozvola za stavljanje u promet u skladu sa posebnim propisom.

Zaštita priznata sertifikatom odnosi se samo na proizvod obuhvaćen dozvolom za stavljanje u promet lijeka za ljude ili životinje, odnosno sredstva za zaštitu bilja, kao i za bilo koju primjenu tog proizvoda kao lijeka za ljude ili životinje, odnosno kao sredstva za zaštitu bilja, za koji je bila izdata dozvola prije prestanka važenja sertifikata.

Rok za podnošenje zahtjeva za priznanje sertifikara je šest mjeseci od datuma izdavanja prve dozvole za stavljanje u promet lijeka za ljude ili životinje ili sredstva za zaštitu bilja, odnosno šest mjeseci od datuma objave podatka o priznanju patenta ako je navedena dozvola izdata prije priznanja osnovnog patenta.

Za održavanje važenja sertifikata plaća se administrativna taksa.

Prijem zahtjeva za priznanje sertifikata o dodatnoj zaštiti se odlaže do dana pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji.