Postupak za priznanje patenta počinje podnošenjem prijave. Prijava patenta podnosi se u pisanoj formi, u tri primjerka, na crnogorskom jeziku, direktno ili poštom. Za svaki pronalazak podnosi se posebna prijava. Prijava za priznanje patenta mora da sadrži:

  • zahtjev za priznanje patenta (obrazac P1);
  • opis pronalaska (naziv pronalaska, oblast tehnike na koju se pronalazak odnosi, tehnički problem, stanje tehnike, izlaganje suštine pronalaska, kratak opis slika pronalaska ako ih ima i detaljan opis);
  • patentni zahtjevi  (jasna i sažeta naznačenja pronalaska kojima se definise obim zaštite patentom);
  • nacrt (na koji se pozivaju opis i patentni zahtjevi);
  • apstrakt (kratak sadržaj suštine pronalaska)


Uz patentnu prijavu podnosi se i sledeće:

  • dokaz (orginalna uplatnica) o uplati administrativne takse i troškova postupka;
  • izjava pronalazača u slučaju da ne želi biti naveden u prijavi;
  • punomoćje za zastupanje, ako se prijava podnosi posredstvom zastupnika;
  • izjava o zajedničkom predstavniku u slučaju više podnosilaca;
Ako su  uslovi propisani zakonom ispunjeni, prijava patenta se objavljuje u službenom glasilu što je moguće prije po isteku od 18 mjeseci od datuma podnošenja prijave patenta,  donosi se rješenje o priznanju patenta i upisuju se podaci o priznanju patenta u Registar patenata Crne Gore.    U suprotnom, zahtjev za priznanje patenta biće odbijen.

Dokazivanje patentibilnosti

Nosilac patenta dužan je da,  najkasnije do isteka devete godine važenja patenta dostavi pisani dokaz o patentibilnosti, a ako nosilac patenta ne dostavi traženi dokaz patent prestaje da postoji na dan isteka desete godine njegovog trajanja. Pisanim dokazom i smatraće se ovjereni prevod na crnogorski jezik patentnog spisa patenta priznatog za isti pronalazak u postupku suštinskog ispitivanja prijave patenta koji sprovodi državni i međudržavni zavod u skladu Ugovorom o saradnji na području patenata, kao i drugi zavod, s kojim u trenutku podnošenja dokaza o patentibilnosti nadležni organ ima potpisan ugovor o saradnji.

Da li zaštita pronalaska važi i u drugim zemljama?

Ne. Patent je teritorijalno pravo i važi unutar geografskih granica države u kojoj je priznat.