Postupak zaštite industrijskog dizajna u Crnoj Gori regulisan je Zakonom o pravnoj zaštiti industrijskog dizajna i Pravilnikom  o postupku za priznanje, promjenama i obnovi važenja industrijskog dizajna.

Postupak za registraciju dizajna pokreće se podnošenjem prijave Zavodu za intelektualnu svojinu. Prijava može biti pojedinačna (za jedan dizajn) ili višestruka (za više različitih dizajna). Uslov za podnošenje višestruke prijave je da se svi dizajni u prijavi moraju odnositi na proizvode koji pripadaju istom razredu Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn (tzv. Lokarnske klasifikacije). Osnovni elementi prijave za registraciiju industrijskog dizajna su: zahtjev za registraciju dizajna (obrazac D-1); podaci o podnosiocu prijave; prikaz dizajna (obrazac D-2); naznaka proizvoda. Uz prijavu se dostavlja i dokaz o plaćenoj administrativnoj taksi za podnošenje zahtjeva.

Prijava može sadržati i opis dizajna, ali on nije obavezan dio prijave. 

Važno je istaći da se zaštita industrijskog dizajna odnosi isključivo na spoljni izgled proizvoda, a ne na funkcionalnost proizvoda.

Dizajn se može zaštititi ako je nov i ako je individualnog karaktera.

Dizajn se smatra novim ako nijedan istovjetni dizajn nije postao dostupan javnosti prije datuma podnošenja prijave za registraciju dizajna ili ako je zatraženo pravo prvenstva prije datuma priznatog prvenstva.

Dizajn ima individualni karakter ako se ukupni utisak koji ostavlja na informisanog korisnika razlikuje od ukupnog utiska koji na tog korisnika ostavlja bilo koji dizajn koji je bio učinjen dostupnim javnosti prije datuma podnošenja prijave ili ako je zatraženo pravo prvenstva prije datuma priznatog prvenstva.

S obzirom da je jedan od glavnih uslova za zaštitu industrijskog dizajna njegova novost, postupak registracije potrebno je pokrenuti prije stavljanja proizvoda u promet, odnosno prije nego što dizajn koji je predmet zaštite na bilo koji način bude učinjen dostupnim javnosti.

Industrijski dizajn može takođe biti i autorsko djelo. U tom slučaju industrijski dizajn će uživati autorskopravnu zaštitu od trenutka stvaranja, nezavisno od toga hoće li naknadno biti sproveden i postupak za registraciju industrijskog dizajna. Autorskopravna zaštita često je pogodniji način zaštite interesa autora - dizajnera koji se neće baviti proizvodnjom i trgovinom dizajniranih proizvoda, dok je zaštita industrijskim dizajnom pogodan oblik zaštite kada se planira proizvodnja dizajniranih predmeta. 

Podnesenu prijavu industrijskog dizajna Zavod ispituje u odnosu na  formalne uslove propisane Zakonom i Pravilnikom. U slučaju da prijava ne ispunjava propisane formalne uslove, Zavod poziva podnosioca prijave da u određenom roku otkloni  utvrđene nedostatke, ili će prijava biti odbačena.

Uredna prijava ispituje se po službenoj dužnosti u odnosu na određene uslove za registraciju industrijskoga dizajna, te će registracija biti odbijena ako:

  • dizajn ne odgovara samoj definiciji dizajna;                              
  • dizajn je protivan javnom interesu;                                         
  • dizajn predstavlja nedopušteno korišćenje bilo kojeg elementa navedenog u članu 6.ter Pariske konvencije za zaštitu industrijske svojine, ili oznake, obilježja ili grbova koji nijesu obuhvaćeni ovim članom, a koji su od posebnog interesa za Crnu Goru.

Ako prijava ispunjava zakonske uslove, industrijski dizajn će biti registrovan, a podaci o industrijskom dizajnu objavljeni u službenom glasilu Zavoda.

Podnosilac prijave stiče pravo na dizajn donošenjem rješenja o registraciji dizajna nakon uplate propisanih administrativnih taksi, odnosno naknade. Datum rješenja o registraciji dizajna smatra se i datumom upisa u Registar.

Novost i individualni karakter dizajna ne ispituje Zavod u postupku registracije, već se po tom osnovu, tokom cijelog vremena trajanja prava, može podnijeti tužba nadležnom sudu za utvrđivanje registracije dizajna ništavom za dizajna koji nije nov, odnosno nema individualni karakter.

Zaštita registrovanog dizajna traje pet godina računajući od datuma podnošenja prijave i može se obnavljati na period od pet godina, najduže do 25 godina. 

Obnova se može tražiti podnošenjem zahtjeva za obnovu dizajna i dokaza o uplati propisane administrativne takse u zakonom propisanom roku.