Autorsko djelo je individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti, koja je materijalizovana na određeni način.

U autorska djela spadaju: govorna djela, pisana djela, računarski programi, muzička djela sa riječima ili bez riječi, dramska, dramsko-muzička, koreografska, lutkarska i pantomimska djela, fotografska djela i djela stvorena u procesu sličnom fotografiji, audiovizuelna djela, djela likovne umjetnosti, djela arhitekture, djela primijenjene umjetnosti i industrijskog dizajna, kartografska djela i prezentacije naučne, nastavne ili tehničke prirode.

Nezavršeno autorsko djelo, djelovi i naslov autorskog djela, kao i prerade (prevodi, adaptacije, aranžmani, izmjene i sl.) autorskih djela ili drugog materijala i zbirka autorskih djela ili druge građe (enciklopedije, antologije, baze podataka, zbirke dokumenata i sl.), koje s obzirom na izbor ili usklađivanje ili raspored sadržine može biti individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti, mogu se smatrati autorskim djelom.

Autor može biti samo fizičko lice, dok nosilac prava na autorskom djelu može biti kako fizičko tako i pravno lice.

Autorsko pravo nastaje nastankom djela, a ne u  nekom posebnom postupku priznanja prava od strane organa državne vlasti.