AUTORSKO DJELO

Autorsko djelo je individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti, koja je materijalizovana na određeni način.

U autorska djela spadaju: govorna djela, pisana djela, računarski programi, muzička djela sa riječima ili bez riječi, dramska, dramsko-muzička, koreografska, lutkarska i pantomimska djela, fotografska djela i djela stvorena u procesu sličnom fotografiji, audiovizuelna djela, djela likovne umjetnosti, djela arhitekture, djela primijenjene umjetnosti i industrijskog dizajna, kartografska djela i prezentacije naučne, nastavne ili tehničke prirode.

Nezavršeno autorsko djelo, djelovi i naslov autorskog djela, kao i prerade (prevodi, adaptacije, aranžmani, izmjene i sl.) autorskih djela ili drugog materijala i zbirka autorskih djela ili druge građe (enciklopedije, antologije, baze podataka, zbirke dokumenata i sl.), koje s obzirom na izbor ili usklađivanje ili raspored sadržine može biti individualna duhovna tvorevina iz oblasti književnosti, nauke i umjetnosti, mogu se smatrati autorskim djelom.

Autor može biti samo fizičko lice, dok nosilac prava na autorskom djelu može biti kako fizičko tako i pravno lice.

Autorsko pravo nastaje nastankom djela, a ne u  nekom posebnom postupku priznanja prava od strane organa državne vlasti.

PREDMETI  SRODNIH PRAVA

U prava srodna autorskom pravu spadaju prava onih lica koja u obavaljanju svojih djelatnosti koriste tuđa autorska djela. Ova lica ulažu tehnička i novčana sredstva, kao i svoje talente kako bi materijalizovali i predstavili autorska djela.
 
Srodna prava ni na koji način ne utiču na zaštitu prava autora u pogledu njihovih djela.
 
Vrste srodnih prava:
 
  • Prava interpretatora (glumci, pjevači, muzičari, plesači, dirigenti, režiseri itd.);
  • Prava proizvođača fonograma;
  • Prava fimskih producenata;
  • Prava radio difuznih organizacija;
  • Prava izdavača;
  • Prava proizvođača baza podataka.


KOLEKTIVNO OSTVARIVANJE AUTORSKOG I SRODNIH PRAVA

Autor i nosilac srodnih prava mogu ostvarivati svoja prava individualno ili kolektivno.

Individualno ostvarivanje vrši se lično ili preko zastupnika.

Kolektivno ostvarivanje prava vrši se preko organizacija za kolektivno ostvarivanje autorskog i srodnih prava. Ove organizacije svoji djelatnost obavljaju uz dozvolu i pod nadzorom Zavoda za intelektualnu svojinu.

U Crnoj Gori dozvolu za obavljanje djelatnosti kolektivnog ostvarivanja prava imaju dvije organizacije: