O žigovima

O žigovima

PDFŠtampaE-mail

altŽig prenosi poruku potrošaču o onome šta on želi da kupi putem snažne asocijacije.

Žig je pravno zaštićen znak koji u prometu služi za razlikovanje robe i/ili usluga jednog fizičkog ili pravnog lica od iste ili slične robe i/ili usluga drugog fizičkog ili pravnog lica.Kao žig se može zaštiti bilo koja riječ, slovo, crtež, slika, oblik, etiketa, boja ili njihova kombinacija, a da imaju za cilj razlikovanje robe odnosno usluga.

Žig može biti individualni, kolektivni ili žig garancije.

Funkcija žiga je da potrošačima omogući da razlikuju robe i/ili usluge određenog privrednog društva od istih ili sličnih roba i/ili usluga drugog privrednog drustva.

Uredna prijava za priznanje žiga sastoji se od:

 

 1. zahtjeva za priznanje žiga
 2. izgleda znaka
 3. spiska roba i usluga na koje se znak odnosi, označen i svrstan prema klasama iz Ničanskog aranžmana o međunarodnoj klasifikaciji robe i usluga
 4. dokaza o plaćenoj taksi.


Zahtjev za priznanje žiga sadrži:

 1. podatke o podnosiocu
 2. naznačenje koji se žig traži
 3. potpis i pečat podnosioca ili njegovog zastupnika.


Spisak roba i/ili usluga mora da bude tako formulisan da jasno označava prirodu roba i/ili usluga i da omogući da svaka roba i/ili usluga bude klasifikovana u samo jednu klasu Ničanske klasifikacije.

U određenim slučajevima se podnosi i:

 1. Dokaz o postojanju međunarodnog prava prvenstva
 2. Dokaz o postojanju sajamskog prava prvenstva
 3. Punomoćje
 4. Opšti akt o kolektivnom zigu.


Podnosilac prijave ima pravo prvenstva od datuma podnošenja prijave u odnosu na sva druga lica koja su kasnije podnijela prijavu.

Žig nastaje od momenta upisa priznatog prava u Registar žigova, traje deset godina od datuma podnošenja prijave i može se produžavati neograničen broj puta.

PRAVNA REGULATIVA

Zakon o žigovima ( „Službeni list Srbije i Crne Gore“ br. 61/04) kojim se uređuje način sticanja i zaštite prava na znak koji služi za razlikovanje robe, odnosno usluga u prometu. Cilj ove zaštite je da se pravnim i fizičkim licima omogući da svoj znak koji u prometu koriste za obeležavanje robe, odnosno usluga, zaštite žigomna teritoriji Crne Gore u obimu u kome se ne povređuju prava drugih lica.

Postupak sticanja i zaštite prava na znak koji služi za razlikovanje robe, odnosno usluge u prometu regulisan je Zakonom o žigovima a pojedina pitanja posebno su uređena Uredbom o postupku za priznanje žiga.
Postupak priznanja žiga je upravni postupak. Zakon o žigovima je lex specialis u odnosu na Zakon o opštem upravnom postupku, pa se na sva pitanja koja se tiču postupka za priznanje žiga, a koja nisu propisana Zakonom o žigovima, primjenjuju odredbe Zakona o opštem upravnom postupku.
U postupuku priznavanja žiga, Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore se rukovodi i pravilima sadržanim u međunarodnim ugovorima koji se primjenjuju u Crnoj Gori i to:

 • Pariska konvencija o zaštiti industrijske svojine
 • Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova
 • Protokol uz Madridski aranžman o međunarodnom registrovanju žigova
 • Ničanski aranžman o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registrovanja žigova
 • Ugovor o žigovnom pravu.

 

 • English
Copyright © 2016. Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore