O dizajnu

O dizajnu

PDFŠtampaE-mail

Dizajn je primarno estetske prirode i vizuelno dopadljiv.

 

Industrijski dizajn je trodimenzionalni ili dvodimenzionalni izgled cijelog proizvoda, ili njegovog dijela. Odnosi se samo na ukrasne ili esteteske aspekte proizvoda,odnosno samo na spoljni izgled proizvoda. Međutim, za privredna društva dizajniranje proizvoda obično podrazumijeva pored estetskih razrađivanje i funkcionalnih elemenata, uzimajući u obzir pitanja kao što su mogućnost da se proizvod unovči, cijena proizvodnje, lakoća transporta, skladištenja, popravke i prodaje. Dizajn je određen vizuelnim karakteristikama.To su prije svega linije, konture, boje, oblik, tekstura, ali i materijali od kojih je proizvod sačinjen, ili kojima je ukrašen, kao i njihova kombinacija. Za trodimenzionalni dizajn karakterističan je prije svega oblik proizvoda kao što je model automobila ili namještaja, izgled nakita, satova, ambalaže i mnogih drugih proizvoda. Dvodimenzionalni dizajn sastoji se od dvodimenzionalnih karakteristika kao što su slike, šare, mustre , ornamenti, raspored linija i slično. Takođe, industrijski dizajn se može sastojati i od kombinacija jedne i više trodimenzionalnih i dvodimenzionalnih karakteristika.

Šta se štiti industrijskim dizajnom?

Dizajnom se štite industrijski ili zanatski predmeti ,kao i dijelovi koji su namijenjeni za spajanje u složeni proizvod, pakovanje proizvoda (ambalaža), grafički simboli i tipografski znaci. Dizajnom se ne mogu štititi računarski program kao i proizvodi kod kojih je spoljašnji izgled isključivo određen tehničkom funkcijom.

Industrijski dizajn je primarno estetske prirode,tako da mora da bude pogodan za industrijsku ili zanatsku proizvodnju. U protivnom se radi o “umjetničkom djelu” koje može da se štiti samo po osnovu autorskog prava.

Zašto je potrebno zaštiti dizajn?

Štiteći dizajn,njegov vlasnik sebi osigurava isključivo pravo protiv neovlašćenog kopiranja ili imitacije od strane konkurencije. Industrijski dizajn povećava vrijednost proizvoda, čineći ga privlačnim i dopadljivim kupcu. Često zna da bude i jedini razlog za kupovinu proizvoda.

POSTUPAK ZA PRIZNANJE PRAVA NA DIZAJN

Ko može da podnese prijavu za priznanje prava na dizajn?

Autor ili njegov pravni sledbenik,odnosno njegov poslodavac u slučajevima predviđenim zakonom. Strana fizička i pravna lica u pogledu zaštite uživaju u našoj zemlji ista prava kao domaća fizička i pravna lica, ako to proizilazi iz međunarodnih ugovora ili iz načela uzajamnosti. Šta može da bude registrovano kao industrijski dizajn? Opšte je pravilo da dizajn mora da ispuni jedan ili više uslova,da bi mogao da bude registrovan. Po našem zakonodavstvu dizajn se štiti isključivim pravom ako je nov i ako ima individualan karakter. Dizajn se smatra novim ako indentičan dizajn nije postao dostupan javnosti prije dana podnošenja prijave za priznanje tog dizajna , ili ako ne postoji ranije podnijeta prijava za priznanje identičnog dizajna. Dizajn ima individualni karakter ako se ukupan utisak koji ostavlja na informisanog korisnika,razlikuje od ukupnog utiska koji na tog korisnika ostavlja bilo koji drugi dizajn, a koji je postao dostupan javnosti prije dana podnošenja prijave za priznanje , ili dana priznatog prava prvenstva suprostavljenog dizajna.

Kad počinje postupak za priznanje dizajna?

Podnošenjem prijave za priznanje prava na dizajn Zavodu za intelektualnu svojinu poštanskim putem ili neposredno u pisarnici Zavoda. Uredno podnijetu prijavu zavod upisuje u Registar prijava za priznanje prava na dizajn gdje joj se dodjeljuje D-broj ,uz precizno navođenje datuma podnošenja prijave,koji je ujedno i datum sticanja prava prvenstva u pogledu zaštite prijavljenog dizajna.

Šta je pravo prvenstva?

To je pravo koje garantuje prijaviocu,da će njegova prijava u pogledu postupka ispitivanja ispunjenosti uslova za priznanje prava na dizajn, uživati prioritet u odnosu na sva druga lica koja su za isti spoljašnji izgled proizvoda kasnije podnijela prijavu. Pravo prvanstva nastaje danom podnošenja uredne prijave u pisarnici Zavoda za intelektualnu svojinu.

Iz kojih elemenata se sastoji uredna prijava za priznanje dizajna?

Prijava za priznanje prava za dizajn sastoji se iz tri elementa,i to : 1.zahtjeva za priznanje prava na dizajn; 2.opisa dizajna; 3.prikaz dizajna. Uz prijavu se podnose i : uredno punomoćje, ako se prijava podnosi preko punomoćnika;ovjereni prepis prijave (prioritetno uvjerenje) da je u nekoj zemlji Pariske unije podnio urednu prijavu ako je zatraženo pravo prvenstva; potvrdu ili uvjerenje Privredne komore da je podnosilac prijave izlagao spoljašnji oblik predmeta zaštite na izložbi ili sajmu međunarodnog karaktera u zemlji, a ako je izlagao na izložbi ili sajmu međunarodnog karaktera u nekoj drugoj zemlji članici Pariske unije potvrdu nadležnog organa te zemlje; dokaz o uplati zakom propisane takse.

Kako teče postupak za priznanje dizajna?

U našoj zemlji uslovi zaštite i cijeli postupak po prijavi za priznanje prava na industrijski dizajn regulisan je Zakonom o pravnoj zaštiti dizajna (Sl.listSCG,br.61/04) i Uredbom o postupku za priznanje prava na dizajn (Sl.list SCG br.28/05), i ostvaruje se podnošenjem prijave za priznanje prava na dizajn Zavodu za intelektualnu svojinu. Kada podnosilac podnese prijavu za priznanje prava na dizajn Zavod za intelektualnu svojinu ispitaće da li takva prijava sadrži sve zakonom propisane elemente ,odnosno ispitaće da li je podnijeta prijava uredna. Nakon sprovedenog postupka formalnog uređenja prijave, Zavod će sprovesti postupak ispitivanja uslova za priznanje prava na dizajn. Ukoliko Zavod utvrdii da prijava ispunjava uslove za priznanje prava na dizajn , nosiocu dizajna izdaje ispravu o dizajnu. Odluka je konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim organom. Priznato pravo na dizajn objavljuje se u službenom glasilu nadležnog organa.

Koliko traje pravo na dizajn?

Pravo na dizajn traje 25 godina od dana podnošenja prijave, pod uslovom da se plaćaju propisana takse za njegovo održavanje.

Kako produžiti važenje dizajna?

Podnošenjem zahtjeva za produženje prava na dizajn na obrascu D-5,uz dostavljanje dokaza o plaćenoj taksi za produženje važenja. Za prvih 5 godina zaštite taksa se plaća odjednom, a za održavanje važnosti od 6. do 25. godine takse se plaćaju svake godine do isteka važnosti od 25 godina.

Može li se u toku postupka za priznanje dizajna naknadno promijeniti spoljašnji oblik?

U prijavi se ne može naknadno promijeniti spoljašnji oblik, tako da se po svom obimu i sadržini bitno razlikuje od onog koji je određen opisom dostavljenim prilikom podnošenja prijave.

Prijave koje se ispituju po hitnom postupku

Prijave se ispituju po redosledu određenom datumom njihovog podnošenja. Izuzetno po hitnom postupku se ispituju: -prijave za međunarodno registrovanje dizajna i -prijave povodom kojih se vodi sudski spor ili kod kojih je pokrenut inspekcijski nadzor, na zahtjev suda ili nadležnog organa tržišne inspekcije. Za zahtjev za ispitivanje prijave po hitnom postupku plaća se posebna zakonom propisana taksa.

Dizajn koji ne može da se zaštiti

Ne može se zaštiti dizajn: 1. čije je objavljivanje ili upotreba protivna javnom poretku ili moralu; 2. koji povrđuje autorsko pravo ili prava industrijske svojine drugog lica; 3. koji sadrži državni ili drugi javni grb, zastavu ili simbol, naziv ili skraćenicu naziva neke zemlje, ili međunarodne organizacije, religiozne i nacionalne simbole, kao i njihovo podražavanje, osim po odobrenju nadležnog organa; 4. koji predstavlja lik nekog lica, osim uz izričitu saglasnost tog lica.

  • English
Copyright © 2016. Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore