Informacija o statusu međunarodnih designacija na Crnu Goru

Informacija o statusu međunarodnih designacija na Crnu Goru

PDFŠtampaE-mail

alt

 

Tretman međunarodnih žigova


Crnogorski zavod za intelektualnu svojinu ovim putem informiše klijente i korisnike o statusu međunarodnih žigova koji važe na teritoriji Crne Gore:

 

I

Članom 10 Uredbe za obezbjeđenju primjene prava intelektualne svojine u Crnoj Gori, regulisano je da: ''Međunarodna registracija u skladu s Madridski Aranžmanom o međunarodnoj registraciji žigova (u daljem tekstu: Madridski Aranžman) ili Protokol koji se odnosi na Madridski Aranžman o međunarodnoj registraciji žigova (u daljem tekstu: Protokol) prije 3. Juna 2006, s teritorijalnim dejstvom u Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora (SCG), moraju biti važeće u Crnoj Gori, ukoliko je postupak izvršen u skladu s pravilom 39 Zajedničkog pravilnika za Madridski Aranžman i Protokol''. Članom 11 dodatno se reguliše da:
,,žig koji je registrovan u skladu sa odredbama Madridskog aranžmana ili Protokola, sa teritorijalnim dejstvom za Republiku Srbiju, na dan 3. juna 2006. godine ili kasnije, a prije 4. decembra 2006. godine važi u Crnoj Gori ukoliko žig nije odbijen od strane Zavoda Srbije.
Prilikom registracije žiga uzimaju se u obzir sva prava koja su treća lica stekla prije registracije u odnosu na korišćenje i eksploataciju znaka sličnog zaštićenom žigu.’’ Dakle, član 10 jasno ukazuje na pravilo 39 Zajedničkog Pravilnika, gdje član 11 predstavlja kompromis zakonodavca koji je usklađen s Međunarodnim biroom WIPOa, onako kako je to iznjedrila praksa, odnosno primjena integralnog teksta Uredbe iz 2007. Osnovnim tekstom Uredbe iz 2007.godine postojao je diskontinuitet međunarodnih žigova sa dejstvom na Crnu Goru, tako da je isti ispravljen izmjenama i dopunama citirane Uredbe odnosno članom 11 konsolidovane verzije.

 

Pravilo 39 Zajedničkog pravilnika glasi:

 

,,(1) U slučaju kada je neka Država (u daljem tekstu: Država sledbenica) čija je teritorija bila, prije nezavisnosti te Države, dio teritorije Ugovorne strane (u daljem tekstu: Ugovorna strana prethodnica) deponovala kod Generalnog direktora izjavu o nastvaku čije je dejstvo primjena Ugovora, Protokola, ili i Ugovora i Protokola u Državi sljedbenici, dejstva bilo koje međunarodne registracije u Državi sljedbenici sa nekim teritorijalnim proširenjem u odnosu na Ugovornu stranu prethodnicu, koje je na snazi od datuma koji prethodi datumu predviđenom shodno stavu (2), podliježu (i) evidentiranju, kod Međunarodnog zavoda u roku od šest mjeseci od datuma obavještenja koje je dostavljeno za tu svrhu od strane Međunarodnog biroa imaocu Međunarodne registracije o kojoj je riječ, zahtjeva da takva međunarodna registracija nastavlja svoje dejstvo u Državi sljedbenici, i (ii) plaćanju naknade od 41 švajcarskog franka Međunarodnom birou u okviru istog vremenskog perioda, koju Međunarodni biro prenosi Zavodu Države sljedbenice, kao i naknade od 23 švajcarska franka u korist Međunarodnog biroa.''

 

(2)Datum o kome je riječ u stavu (1) je datum o kome Država sledbenica obavijesti Međunarodni biro za svrhe ovog Pravila, s tim da takav datum ne može biti ranije od datuma početka nezavisnosti Države sledbenice.

 

(3) Međunarodni biro, po prijemu zahtjeva i naknada o kojima je riječ u stavu (1), obavještava Zavod Države sledbenice i obavlja odgovarajuću registraciju u Međunarodnom registru.

 

(4) S obzirom na bilo koju međunarodnu registraciju u pogledu koje Zavod Države sledbenice primi obavještenje shodno stavu (3), taj Zavod može odbiti zaštitu samo ako propisani vremenski rok o kome je riječ u članu 5 (2) Ugovora ili u članu 5 (2) (a), (b) ili (c) Protokola nije istekao u pogledu teritorijalnog proširenja Ugovorne strane prethodnice i ukoliko je obavještenje o odbijanju primljeno u Međunarodnom Birou u takvom vremenskom periodu. ''

 
U skladu s navedenim pravilom, Vlada Crna Gora upućene Međunarodnom uredu za WIPO, u 2007, par.1 iz Pravilo 39a, dvije informacije[1]. Molimo naše poštovane klijente da preuzmu navedena obajveštenja kojim je na osnovu pravila 39 dala zainteresovanim nosiocima prava rok od 6 mjeseci da podnesu zahtjev kod Međunarodnog biroa i zainteresovani klijenti su postupili po tome. Članom 11 konsolidovan veržije Uredbe za šestomjesečni period od 3.juna do 4.decembra 2006., međunarodni žigovi sa pravnim dejstvom u Crnoj Gori važe ukoliko u tom periodu nisu odbijeni od strane Zavoda za intelektualnu svojinu Srbije. Znači, navedeni šestomjesečni period daje legalitet međunarpdnim žigovima sa dejstvom u Crnoj Gori, jednim kompromisnim rješenjem zakonodavca, Vlada Crne Gore dala je ovim obavještenjem. [2]


II

Međunarodni biro je, u saradnji s crnogorskim zavodom za intelektualnu svojinu, preuzeo je obavezu i na osnovu Uredbe koju je donijela Vlada Crne Gore, da upiše u međunarodni registar ROMARIN (bazu podataka međunarodnih žigova), sve promjene na osnovu zahtjeva klijenata koji su ranije bili designirani na YU, znači samo međunarodni žigovi koji su naznačeni na kod ME (Montenegro) Madridskog Aranžmana i / ili Protokola, su žigovi koji važe na teritoriji Crne Gore.

 

III

Takođe, obavještavamo naše klijente da novi Zakon o žigu koji je stupio na snagu 16. Decembra 2010. (''Službeni Glasnik Crne Gore'' br. 72/10) član 65. uređuje status odobrenih prava žiga koji su upisani u Zavodu državne zajednice Srbije i Crne Gore, odnosno Zavodu za intelektualnu svojinu Republike Srbije. Ovaj člana nema uticaja, ni na bilo koji način, na status međunarodnih žigova registrovanih na osnovu Madridskog sistema.

IV

Oni nosioci prava koji nisu iskoristili to pravo prema pravilu 39. Zajedničkog Pravilnika Madridskog Aranžmana za međunarodnu registraciju žigova i iz člana 11. stava1. Uredbe o primjeni prava intelektulane svojine, može na osnovu naknadne designacije (subsequent designation) na Crnu Goru i plaćanjem odgovarajuće takse, dobiti važnje međunarodne registracije ovoj teritoriji i odgovarajući kod (ME). Međutim, ta međunarodna registracija neće uživati prava prvenstva u vezi s naknadnim naznačenjem, ali će imati učinak na području Crne Gore.

 

 

  • English
Copyright © 2016. Zavod za intelektualnu svojinu Crne Gore